Contactpersoon

De contactpersoon heeft als taak er zorg voor te dragen dat klachten van kinderen of ouders altijd op een zorgvuldige manier worden afgehandeld. Elke ouder of elk kind kan een beroep doen op de intern contactpersoon als er problemen zijn. Het kunnen klachten zijn waarover u (of uw kind) niet met de groepsleerkracht of de directie durft te/wil praten.

De contactpersonen staan diegene die een klacht heeft bij met advies. Zij luisteren, nemen het verhaal serieus en helpen de klager de juiste route te volgen en zelf oplossingen voor het probleem te vinden. In grensoverschrijdende gevallen (ongewenst gedrag) verwijst de contactpersoon een klager naar de externe vertrouwenspersoon en/of adviseert hem/haar om rechtstreeks een officiële klacht in te dienen bij het bestuur en/of de klachtencommissie. De contactpersoon ondersteunt de klager bij het nemen van de juiste stappen.

De contactpersoon is dus een laagdrempelig aanspreekpunt op school voor álle klachten over de schoolsituatie.

Iedere SKOV-school heeft een eigen contactpersoon. Deze is te vinden in de schoolgids van de school. 

Externe vertrouwenspersoon 
Als het nodig mocht zijn wordt een klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon. De taken van de vertrouwenspersoon zijn veel uitgebreider dan die van de contactpersoon. De vertrouwenspersoon informeert, adviseert en begeleidt de klager tijdens de behandeling van de klacht. Zie voor de gegevens Klachtenregeling - SKOV Onderwijs Dichtbij (skov-onderwijs.nl) .