(G)MR

Medezeggenschap (MR en GMR)
In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is de medezeggenschap door ouders en personeel wettelijk geregeld. De medezeggenschapsraad is een zelfstandige adviescommissie, die inspraak heeft op de school. De (G)MR mag altijd met de leiding spreken over zaken die met school te maken hebben. Soms heeft de MR wettelijke bevoegdheden zoals instemmings- en adviesrecht. Elke school voor basisonderwijs beschikt voor de uitvoering van de wet over een medezeggenschapsraad (MR). Dat geldt ook voor onze vijf scholen.

Daarnaast beschikt SKOV ook over een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, kortweg GMR genoemd. Ook dat is bij wet geregeld. Van elke school heeft één ouder en één leerkracht zitting in de GMR. De GMR houdt zich bezig met zaken die een raakvlak hebben met alle scholen. Er is structureel overleg met het (dagelijks) bestuur van SKOV.

Instemmings- en/of adviesrecht
Bij bepaalde beslissingen en het vaststellen van officiële stukken heeft de GMR instemmings- en/of adviesrecht. Bijvoorbeeld op de begroting, het bestuursformatieplan, het strategisch beleidsplan, het managementstatuut en op diverse beleidsnotities.

Heeft u vragen aan een MR? Kijk dan op de pagina van de betreffende school.
Heeft u vragen aan de GMR? Dan kunt u een mail sturen aan secretariaat@skov-onderwijs.nl.