Zorg

De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de zorg en onderwijskwaliteit voor onze leerlingen. Het gaat daarbij om de basisondersteuning in de groep en evt. het organiseren van extra begeleiding waar nodig binnen de school. De leerkrachten houden in de gaten of de begeleiding voor alle leerlingen nog toereikend is en stellen eventueel plannen en/of interventies bij.

Ook voor de meer- en hoogbegaafden, waarvan is vast komen te staan dat zij andere uitdagingen en aanbod vragen dan hun klasgenoten, wordt gekeken hoe er zo goed mogelijk aan de onderwijsbehoeften tegemoet gekomen kan worden. Bestaande lessen versneld afwerken en het compacter aanbieden van lesstof, met daarnaast werken aan extra opdrachten die op hun (leer)niveau zijn afgestemd, behoren tot de mogelijkheden.
Onder begeleiding werken de leerlingen (al dan niet samen met andere kinderen) aan uitdagende vraagstukken, passend bij hun niveau en behoefte. Het ‘leren leren’, om tot voldoende uitdaging te blijven komen, is voor deze leerlingen voortdurend aan de orde. Deze onderwijsbehoefte is het vertrekpunt en vraagt om uitdagende, creatieve opdrachten. Opdrachten waarbij een beroep wordt gedaan op het probleemoplossend vermogen, leren doorzetten, plannen, leren fouten maken, etc.
Bij de afsluiting van een opdracht kunnen de leerlingen bijvoorbeeld een presentatie geven, waarin zij laten zien aan hun groep wat zij in de achterliggende periode hebben gedaan.

De manager onderwijs monitort onder andere de opbrengsten en de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast begeleidt zij leerkrachten om het onderwijs zowel didactisch als pedagogisch te verbeteren en daarmee de opbrengsten te verhogen. Zij bezoekt regelmatig de groepen en leidt/volgt het overleg rondom onderwijskwaliteit en leerlingbegeleiding. Alle managers onderwijs van SKOV hebben regelmatig bovenschools overleg in het onderwijsmanagementteam (OMT).

De manager onderwijs onderhoudt een nauw contact met de managers leerlingenzorg, die bovenschools werkzaam zijn voor alle scholen van onze stichting. Wanneer er vanuit de school een hulpvraag ligt voor externe deskundigen, coördineren de managers leerlingenzorg deze hulp. Zij staan in direct contact met de schoolcontactpersoon van ons samenwerkingsverband ‘Stromenland’.