Zorg

De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de zorg en onderwijskwaliteit voor onze leerlingen. Het gaat daarbij om de basisondersteuning in de groep en evt. het organiseren van extra begeleiding waar nodig binnen de school. De leerkrachten houden in de gaten of de begeleiding voor alle leerlingen nog toereikend is en stellen eventueel plannen en/of interventies bij.

De manager onderwijs monitort onder andere de opbrengsten en de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast begeleidt zij leerkrachten om het onderwijs zowel didactisch als pedagogisch te verbeteren en daarmee de opbrengsten te verhogen. Zij bezoekt regelmatig de groepen en leidt/volgt het overleg rondom onderwijskwaliteit en leerlingbegeleiding. Alle managers onderwijs van SKOV hebben regelmatig bovenschools overleg in het onderwijsmanagementteam (OMT).

De manager onderwijs onderhoudt een nauw contact met de managers leerlingenzorg, die bovenschools werkzaam zijn voor alle scholen van onze stichting. Wanneer er vanuit de school een hulpvraag ligt voor externe deskundigen, coördineren de managers leerlingenzorg deze hulp. Zij staan in direct contact met de schoolcontactpersoon van ons samenwerkingsverband ‘Stromenland’.