GMR

GMR

Medezeggenschap
In de wet (WMS) is de medezeggenschap door ouders en personeel op het gevoerde beleid en de inzet van de financiele middelen door de schoolorganisatie wettelijk geregeld. Hiertoe beschikt elke school voor basisonderwijs over een medezeggenschapsraad (MR). 
Al onze vijf scholen hebben dan ook een MR. De kleine scholen hebben een MR bestaande uit 2 ouders en 2 leerkrachten, de twee grote scholen een MR bestaande uit 4 ouders en 4 leerkrachten. De namen van de leden van de MR staan vermeld in de informatiekalenders van betreffende scholen.
Daarnaast beschikken de SKOV-basisscholen over een (ook in de wet voorgeschreven) gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, kortweg GMR genoemd. Van elke school heeft in principe één ouder en één leerkracht zitting in de GMR. De raad houdt zich bezig met alles wat zich binnen SKOV afspeelt en een raakvlak heeft met alle scholen. Eenmaal per maand  wordt er vergaderd.

Instemmings- en/of adviesrecht
Bij veel beslissingen en officiële stukken heeft de GMR instemmings- en/of adviesrecht, soms verdeeld over de personeels- en de oudergeleding. Te denken valt aan de jaarbegroting, het bestuursformatieplan, het strategisch beleidsplan, het managementstatuut, de jaarplannen en diverse beleidsnotities. Heeft u vragen over de GMR, stuur dan een mailtje naar info@skov-onderwijs.nl ter attentie van de GMR.