Ouders

Ouderbetrokkenheid
Voor ons staat het belang van het kind centraal door zowel leerkrachten als ouders. Wederzijdse betrokkenheid vinden wij erg belangrijk. U kent uw kind in de thuissituatie het beste, de leerkracht kent uw kind in de schoolse situatie. Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind. Daarom is een goede, open communicatie van wezenlijk belang. Informatie vanuit thuis kan vaak een grote rol spelen bij de ontwikkeling van het kind op school. Bij onduidelijkheden of ontevredenheid verwachten we van ouders dat zij in eerste instantie contact op zullen nemen met de leerkracht en indien gewenst met de manager onderwijs of directie.

Wij als school hebben als uitgangspunt dat het leerprogramma niet ouderafhankelijk moet zijn. Dit betekent dat de leeractiviteiten doorgang moeten kunnen vinden zonder ondersteuning van ouders. Sommige activiteiten krijgen een meerwaarde als er meer handen in de klas zijn. Er zijn ook activiteiten die geen doorgang kunnen vinden als ouders geen ondersteuning kunnen geven. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld excursies, museumbezoek, et cetera.
 
Tevens vragen wij met enige regelmaat ouderhulp voor hand- en spandiensten in en rondom de school. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het in- en uitruimen van klaslokalen in de zomervakantie, het (opnieuw) verven van het verkeersplein op de speelplaats of het versieren van de school binnen een thema. 

Medezeggenschapsraad (MR)
Ouders praten en beslissen in de medezeggenschapsraad (MR) over het beleid van de school. Deze raad bestaat uit 2 ouders en 2 teamleden.

De MR heeft twee soorten recht: instemmingsrecht en adviesrecht. Via de MR kunnen ouders hun stem laten horen en invloed uit oefenen op het te voeren beleid. De vergaderingen van de Medezeggenschapsraad zijn openbaar en worden aangekondigd in de look-in-kalender. De notulen kunnen alle ouders inzien. Heeft u vragen, klachten of opmerkingen dan kunt u altijd contact opnemen met de MR-leden.

Per wet is vastgelegd dat aan elke basisschool een medezeggenschapsraad verbonden moet zijn. Deze raad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Voor onze school betreffen het 2 ouders en 2 teamleden. 

Oudervertegenwoordiging
mevr. S Jakobs
mevr. M Jakobs

Teamvertegenwoording
mevr. G Emans
mevr. E Bongers

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Bestuurlijke, bovenschoolse zaken worden afgehandeld in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad SKOV. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is een orgaan dat de medezeggenschap op Stichtings niveau uitoefent. Een teamlid en een ouder vertegenwoordigen onze school in dit orgaan. In dit GMR-overleg zijn ook de scholen uit Vierlingsbeek, Overloon, Maashees en Hothees vertegenwoordigd.
Onze school wordt hier vertegenwoordigd door:

Mevr. G. Emans (vanuit team)
Dhr. S. Stapel (vanuit de ouders)

Ouderraad
Vijf ouders hebben zitting in de ouderraad. Zij verzorgen voor onze school de praktische zaken rond het vieren van verschillende feesten in de loop van het jaar.
Bij St. Maarten, Kerstmis, de bosdag en op de laatste schooldag organiseren zij in overleg met de school iets voor de kinderen. In de loop van het schooljaar komt de ouderraad een aantal keren bij elkaar.

Ouderparticipatiegroep
De school heeft een leerlingenraad, waarin de directeur regelmatig overlegt met de kinderen over het reilen en zeilen van de school. Niet alleen van kinderen willen we weten hoe zij hún school ervaren, dit willen we ook van u als ouder horen. De school heeft hiertoe een participatiegroep ingericht, welke bestaat uit ouders vanuit de verschillende leerjaren. De ouderparticipatiegroep komt 3x per jaar bijeen en bespreekt actuele ontwikkelingen binnen de school. Op deze wijze blijft de school op de hoogte van hetgeen er onder de ouders en het dorp leeft en omgekeerd.
 
Vakantierooster
Voor het vakantierooster verwijzen wij u graag naar onze schoolgids.