Ouders

Ouderbetrokkenheid
Voor ons staat het belang van het kind centraal door zowel leerkrachten als ouders. Wederzijdse betrokkenheid vinden wij erg belangrijk. U kent uw kind in de thuissituatie het beste, de leerkracht kent uw kind in de schoolse situatie. Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind. Daarom is een goede, open communicatie van wezenlijk belang. Informatie vanuit thuis kan vaak een grote rol spelen bij de ontwikkeling van het kind op school. Bij onduidelijkheden of ontevredenheid verwachten we van ouders dat zij in eerste instantie contact op zullen nemen met de leerkracht en indien gewenst met de manager onderwijs of directie.

Wij als school hebben als uitgangspunt dat het leerprogramma niet ouderafhankelijk moet zijn. Dit betekent dat de leeractiviteiten doorgang moeten kunnen vinden zonder ondersteuning van ouders. Sommige activiteiten krijgen een meerwaarde als er meer handen in de klas zijn. Er zijn ook activiteiten die geen doorgang kunnen vinden als ouders geen ondersteuning kunnen geven. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld excursies, museumbezoek, de gyminstuif etcetera. 
Tevens vragen wij met enige regelmaat ouderhulp voor hand- en spandiensten in en rondom de school. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het in- en uitruimen van klaslokalen in de zomervakantie, het (opnieuw) verven van het verkeersplein op de speelplaats of het wegbrengen van ons oud papier.

Daarom willen wij alle ouders vragen gedurende het schooljaar minimaal één keer te helpen bij een leeractiviteit of hand- en spandiensten zodat we niet telkens beroep hoeven te doen op dezelfde ouders, vele handen maken licht werk!

De ouderraad (OR)
De ouders van de ouderraad verzorgen voor onze school de praktische zaken rond het vieren van de verschillende feesten in de loop van het jaar. Denk hierbij aan Sint, kerst, carnaval, bosdag/juffendag en laatste schooldag. De OR komt in de loop van het jaar 2x fysiek bij elkaar om te overleggen, dit is in oktober en januari. Mocht je het leuk vinden om de OR te ondersteunen bij hun activiteiten, neem dan contact op met Jacqueline van Dijck-Bakker.

De medezeggenschapsraad (MR)
Ouders praten en beslissen in de MR over het beleid van de school. Deze raad bestaat uit twee ouders en twee teamleden te weten: 

-Evi Manders-Bongers (leerkracht en voorzitter)
-Inge Beenen (leerkracht)
-Hilde Kroezen (ouder)
-Janske Roelofs (ouder)

De MR heeft twee soorten recht:

  • instemmingsrecht
  • adviesrecht

Via de MR kunnen ouders hun stem laten horen en invloed uit oefenen op het te voeren beleid. De MR vergaderingen zijn openbaar.

De vergaderdata worden via Parro aan alle ouders kenbaar gemaakt.
De notulen zijn desgewenst op te vragen bij de voorzitter, juf Evi Manders-Bongers.
Voor vragen zaken die u wilt bespreken met de MR kunt u contact opnemen met Juf Evi Manders-Bongers.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR is een orgaan dat de medezeggenschap op stichtingsniveau uitoefent. Eén teamlid en één ouder vertegenwoordigen onze school in dit orgaan, te weten:
-Inge Beenen (leerkracht)
-Sidney Carty (ouder)
Hierin zijn ook de scholen uit Vierlingsbeek, Overloon, Maashees en Holthees vertegenwoordigd (alle SKOV scholen).
Voor vragen aangaande de GMR kunt u contact opnemen met juf Inge Beenen.

De ouderparticipatiegroep (OPG)
De school heeft een participatiegroep ingericht. De ouderparticipatiegroep komt vier keer per jaar bijeen en bespreekt actuele ontwikkelingen binnen de school. Op deze wijze blijft de school op de hoogte van hetgeen er onder de ouders en het dorp leeft en omgekeerd.
De OPG heeft een kerngroep vaste ouders vanuit de verschillende leerjaren, te weten:
-Iris van Rijswijck
-Jeroen Bakker
-Jan Broeder
-én de MR leden.
Naast deze kerngroep is iedere ouder van harte welkom om bij een vergadering aan te sluiten. Mocht u zich bij de kerngroep willen voegen, neem dan even contact op met één van de kerngroepleden.

De versiercommissie
Gedurende het jaar wordt de school door ouders versierd rondom de grotere feesten/thema's. In het halletje bij de ingang maar ook in de gangen of zelf op de ramen (raamschilderingen) zie je terug waar staan in het jaar (Herfst, Sint, kerst, carnaval, Lente etc.)
De ouders in de versiercommissie overleggen onderling over wie welk thema opbouwt en/of afbreekt zodat onze school gedurende het jaar gezellig versierd is. Naast de kerngroep vinden de ouders van de versiercommissie het fijn wanneer ouders per thema aangeven wanneer ze willen helpen. Heeft u interesse in plaatsnemen in de kerngroep óf in het helpen bij een enkel thema neem dan contact op met Jacqueline van Dijck -Bakker.

Vakantierooster
Voor het vakantierooster verwijzen wij u graag naar onze schoolgids.