School

Identiteit 
Steeds meer nieuwkomers vestigen zich in het Land van Cuijk. Daarbij zijn ook kinderen die nog  geen of weinig onderwijs hebben gevolgd in Nederland. Deze kinderen kunnen niet zomaar  instromen in het reguliere onderwijs. 

SKOV heeft al jaren ervaring opgedaan met het onderwijs aan nieuwkomers in de zogenoemde  schakelklassen. Daarom heeft SKOV in samenspraak met andere vijf besturen in de gemeente  de Regiotaalklas ingericht. 

De doelgroep van de regiotaalklas bestaat uit allochtone kinderen in de leeftijd 6 t/m 11 jaar (neveninstromers) die rechtstreeks uit het buitenland instromen in het primair onderwijs in de  gemeente Land van Cuijk. Of kinderen die elders in Nederland al onderwijs hebben genoten,  maar het Nederlands onvoldoende beheersen om direct in te stromen in het regulier primair  onderwijs. Dit zijn vooral kinderen van statushouders of arbeidsmigranten. De Gemeente Land  van Cuijk zorgt voor bekostiging van het leerlingenvervoer voor leerlingen die meer dan 6 km  van de schoollocatie wonen.  

De regiotaalklas is gevestigd op de SKOV locatie in Overloon aan de Generaal Whistlerlaan 5. 
Kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar (onderinstromers) stromen in een reguliere kleutergroep  dichtbij huis. Daarvoor heeft de Regiotaalklas SKOV diverse adviezen. We adviseren om  kinderen mee te laten doen in de groep in een context gebonden en taalrijk leerklimaat. Geef specifieke lessen woordenschat, klankleer en zinsbouw en taalgebruik. Zorg voor taalinput &  feedback, biedt context en zorg voor interactie. Dit kan ook non-verbaal door het aan te laten  wijzen of te laten pakken. Geef extra aandacht voor fonemisch en fonologisch bewustzijn en  articulatie. Woordenschat aanbieden: pre-teachen. En zorg dat er aandacht is voor  meertaligheid. 
Het team van de regiotaalklas wil altijd meedenken.  

Missie en visie 
Kinderen die net in Nederland zijn hebben onvoldoende taalvaardigheid in het Nederlands.  Daardoor kunnen zij onvoldoende aansluiting vinden binnen het reguliere onderwijs met  leeftijdsgenoten. Deze kinderen profiteren het meest van taaldompeling door een intensief  NT2-onderwijsaanbod in de nieuwkomersvoorziening. Alle kinderen hebben een  gemeenschappelijke onderwijsbehoefte, namelijk zo snel mogelijk mee kunnen doen in het  reguliere onderwijsprogramma, door:  

  • zich sociaal en emotioneel thuis te voelen  
  • de Nederlandse taal te leren  
  • het aanleren van schoolse vaardigheden  
  • een basale kennis te hebben van de andere kennisvakken en vak- en vormingsgebieden • te integreren in eigen school en wijk 

In de Regiotaalklas wordt aan nieuwkomers fulltime intensief taalonderwijs aangeboden dat er  op gericht is de taalachterstand zo snel mogelijk in te lopen. Door dit onderwijs kan een betere  doorstroming in het primair onderwijs plaatsvinden en kan de nieuwkomer zo snel mogelijk  integreren op een reguliere school in de wijk. Afhankelijk van de leeftijd, mate van  onderwijservaring en ontwikkeling, stromen leerlingen gemiddeld na één jaar door naar het  reguliere onderwijs of naar ISK VO voor leerlingen die 12 jaar worden.