Ouders

Ouderbetrokkenheid
Voor ons staat het belang van het kind centraal door zowel leerkrachten als ouders. Wederzijdse betrokkenheid vinden wij erg belangrijk. U kent uw kind in de thuissituatie het beste, de leerkracht kent uw kind in de schoolse situatie. Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind. Daarom is een goede, open communicatie van wezenlijk belang. Informatie vanuit thuis kan vaak een grote rol spelen bij de ontwikkeling van het kind op school. Bij onduidelijkheden of ontevredenheid verwachten we van ouders dat zij in eerste instantie contact op zullen nemen met de leerkracht en indien gewenst met de manager onderwijs of directie.

Medezeggenschapsraad (MR)
In de Medezeggenschapsraad (MR) praten en beslissen ouders mee over het beleid van de school. Op bs Laurentiushof bestaat deze raad uit drie vertegenwoordigers van de ouders en drievertegenwoordigers van de leerkrachten. De MR overlegt met de directie. Daarbij wordt onder andere gesproken over de inzet van de middelen, het onderhoud van gebouwen en het vaststellen van vakanties/ vrije dagen. Maar ook over de inrichting van het onderwijs op de school.

De MR heeft twee soorten recht: instemmingsrecht en adviesrecht. Via de MR kunnen ouders hun stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen op het beleid van de school.

Oudervertegenwoordiging
Robert Dekkers
Anke van Rens
Denise Peters

Teamvertegenwoordiging
Petra Baltussen
Sabine den Teuling
Gijs Jacobs

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Bestuurlijke, bovenschoolse zaken worden afgehandeld in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad SKOV. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is een orgaan dat de medezeggenschap op Stichtings niveau uitoefent. Een teamlid en een ouder vertegenwoordigen onze school in dit orgaan. In dit GMR-overleg zijn ook de scholen uit Vortum-Mullem, Overloon, Maashees en Hothees vertegenwoordigd.
Onze school wordt hier vertegenwoordigd door:

Gijs Jacobs (vanuit team)
Robert Dekkers (vanuit de ouders)

Ouderraad
De algemene doelstelling van de ouderraad is een zo goed mogelijke schakel te zijn tussen de ouders en de school. Met school wordt niet alleen de directie en het team (de leerkrachten) bedoeld, maar ook de medezeggenschapsraad. De leden van de ouderraad hebben een adviserende taak en geen beslissingsbevoegdheid. De OR kent een drietal schakelfuncties:

  • Schakelfunctie naar school toe:
    Ouderraadsleden ondersteunen de leerkrachten op hun verzoek door bijvoorbeeld het vinden van hulpouders voor activiteiten. Ouderraadsleden mogen indien noodzakelijk ter ondersteuning aanwezig zijn bij activiteiten zoals de kerstviering en carnaval.
  • Schakelfunctie naar ouders/verzorgers toe:
    Ouders kunnen met vragen, suggesties en opmerkingen naar de ouderraadsleden toe komen. Deze kunnen dan aangekaart worden op de ouderraadsvergadering. Op deze vergadering zijn ook directie/team en de medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigd. De ouderraad houdt ouders op de hoogte van haar activiteiten en beslissingen.
  • Schakelfunctie naar de MR:
    Tijdens de OR-vergadering (5x per schooljaar) is ook de MR vertegenwoordigd. De MR kan de ouderraad advies vragen in bepaalde zaken, maar ook kan de ouderraad vragen stellen aan de MR.

Naast deze schakelfuncties organiseren de ouderraadsleden samen met het team onder andere de Sinterklaasviering, Kerstviering en het schoolreisje. Ook zorgen zij voor de cadeautjes voor de verjaardagen van zowel de kinderen als de leerkrachten met juffen/meesterdagen.
 
U kunt de ouderraad bereiken door het aanspreken van een van de OR-leden, door het sturen van een mailtje naar or.laurentiushof@skov-onderwijs.nl.

Ouderbijdrage
Van de ouderrekening worden activiteiten betaald die buiten een rijks- of gemeentelijke regeling vallen. Aan het begin van ieder schooljaar wordt door de ouders een ouderbijdrage hiervoor betaald. Ouders krijgen hierover een mail met een betalingsverzoek. Jaarlijks wordt er een begroting opgesteld in samenspraak met de schoolleiding waaruit de ouderbijdrage zo laag mogelijk wordt vastgesteld.

Organisatie van de ouderraad 
De organisatie van de ouderraad is vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Op verzoek ontvangen ouders een exemplaar. 
 
Vakantierooster
Voor het vakantierooster verwijzen wij u graag naar onze schoolgids

Schooltijden 2020-2021 
Groep 1 t/m 8  alle dagen  8.30 u – 14.00 u

Voorschoolse opvang:
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Spring Kinderopvang, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang:
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Spring Kinderopvang, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.