Ouders

Ouderbetrokkenheid
Wij vinden contact, gebaseerd op wederzijdse betrokkenheid, tussen ouders en school heel erg belangrijk. 

We vinden het belangrijk om te horen hoe de ouders ons onderwijs beleven. Daarom peilen we regelmatig, bijvoorbeeld wanneer er een vernieuwing plaats gaat vinden via een random selectie bij ongeveer vijf ouders via een Parro Appgroep de mening van deze ouders aan de hand van een aantal vragen. Zo kunnen wij daarop anticiperen.

Medezeggenschapsraad (MR)
In de MR praten en beslissen ouders mee over het beleid van de school. Op de Antoniusschool bestaat deze raad uit twee vertegenwoordigers van de ouders en twee vertegenwoordigers van de leerkrachten. De MR overlegt met de directie. Daarbij wordt onder andere gesproken over de inzet van de middelen, het onderhoud van gebouwen en het vaststellen van vakanties/ vrije dagen. Maar ook over de inrichting van het onderwijs op de school. Via de MR kunnen ouders hun stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen op het beleid van de school.

Momenteel hebben Ceciel Gooren en Claudia van der Looy namens de personeelsgeleding en Loes de Groot, Marcel Wijnstekers, Sean Bradley en Kim Verheijen namens de oudergeleding zitting in de MR.

Activiteitencommissie (AC)
De taak van de AC is het organiseren van schoolactiviteiten met het team. Elke schoolactiviteit wordt geregeld door ouders en leerkrachten. Hieronder valt ook het vervoer en de vergoeding. Voor elke activiteit is één contactpersoon van het team en één contactpersoon van de AC aangewezen. Deze contactpersonen overleggen samen over de gewenste invulling en omvang van de activiteit. De organisatie en voorbereiding van de activiteit is in handen van de contactpersonen in samenwerking met andere ouders. Financiering van de ondersteunende schoolse activiteiten geschiedt middels een vrijwillige ouderbijdrage die jaarlijks door de MR vastgesteld wordt. Het AC reglement is te vinden bij de Downloads en links.

Mailadres AC: ac.antonius@skov-onderwijs.nl  
Voorzitter: Dorien Curfs
Penningmeester: Jolanda van Mulken
Secretaris: Michelle Loonen

Vakantierooster
Voor het vakantierooster verwijzen wij u graag naar onze schoolgids (Downloads en links).

Opvang
Spring Kinderopvang verzorgt de voorschoolse - en buitenschoolse opvang voor de kinderen van de Antonius - die daar gebruik van maken. Dit wordt gerealiseerd in ons gebouw, waar Spring een ruimte huurt. Dagelijks kunnen kinderen terecht voor de voor- en naschoolse opvang. De vakantieopvang wordt gerealiseerd in Overloon. Meer informatie over de dagopvang, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang vindt u op de website van Spring: www.spring-kinderopvang.nl