Passend onderwijs

Passend onderwijs

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Dit is het uitgangspunt van passend onderwijs, vastgelegd in de Wet passend onderwijs, ingegaan per 1 augustus 2014. In het nieuwe stelsel hebben scholen de plicht een passende onderwijsplek te bieden aan alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
Dit betekent dat zij voor elk kind dat bij hen wordt aangemeld een zorgarrangement moeten realiseren. Deze zorgplicht betekent niet dat de school waar het kind wordt aangemeld ook een plaatsingsplicht heeft. Deze school gaat, indien nodig, op zoek naar mogelijkheden waar het best aan de onderwijsbehoefte van de leerling kan worden voldaan. In de meeste gevallen zal het kind echter op de school van aanmelding worden geplaatst.

SWV Stromenland
Om alle kinderen de juiste ondersteuning te kunnen bieden die ze nodig hebben, participeert SKOV in het samenwerkingsverband (SWV) Stromenland, waarbij alle schoolbesturen in de regio Nijmegen zijn aangesloten. SWV Stromenland helpt scholen hun zorg aan leerlingen vor te geven, in en om de school.

Meer informatie over de ondersteuning van leerlingen met een speciale zorgbehoefte is te vinden op